Koło Gospodyń Wiejskich

CHWASZCZYNO

sprawozdanie

W dniu 3 lutego 2015r. odbyło sie Walne Zebranie KR KGW w Chwaszczynie.

Na zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście:

Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - pan Piotr Hałuszczak,

Radny powiatowy - pan Piotr Fikus,

Radny powiatowy - pan Tomasz Fopke,

Radny gminny - pan Mirosław Nowak.

 

Zarząd KR KGW po odczytaniu sprawozdań uzyskał w jawnym głosowaniu absolutorium za okres sprawozdawczy. 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności KR KGW w Chwaszczynie za okres od 31 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r.

 

W okresie sprawozdawczym KR Kołem Gospodyń Wiejskich kierował Zarząd wybrany 11.10.2012 r. w składzie:
• Barbara Myszk- Herrmann – Prezes
• Janina Karkutt – Wiceprezes /do dnia 19.09.2014 /.
• Joanna Gutowska – Skarbnik
• Marlena Pisalska – Sekretarz /do dnia 05.01.2015 /.

 

Członkowie Zarządu:
• Stefania Dampc
• Danuta Jastrzębska
• Agnieszka Myszk

 

Nad poprawnością pracy Zarządu i Koła czuwała Komisja Rewizyjna w składzie:
• Beata Bieszk
• Maria Machalińska
• Elżbieta Litzbarska

 

Do dysponowania środkami na koncie Koła w Banku Spółdzielczym w Żukowie upoważnione są:
• Barbara Myszk-Herrmann
• Joanna Gutowska

 

W związku z rezygnacją z pełnionych funkcji w zarządzie koła i zarazem rezygnacją z członkostwa w kole pań Janiny Karkutt i Marleny Pisalskiej – zarząd podczas posiedzenia w dniu 19.07.2014 i 04.11.2014 powierzył pełnienie funkcji:
Wiceprezesa - Agnieszce Myszk Sekretarza - Stefanii Dampc

 

Zmniejszony o dwie osoby zarząd – nadal spełnia wymagania co do ilości członków - określone w Statucie KGW Chwaszczyno /§ 21 pkt 2/.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Zarządu oraz 8 zebrań ogólnych Koła (w tym dwa Walne).

 

W trakcie okresu sprawozdawczego realizowano cele i zadania, jakie stanowią podstawę działania naszego stowarzyszenia. W ich ramach na posiedzeniach Zarządu i na zebraniach ogólnych omawiane były wszystkie aktualne w danym momencie sprawy dotyczące nadchodzących i planowanych wydarzeń w życiu koła w 2014 roku. W roku 2014 koło nasze zaczęło funkcjonować w oparciu o nowy Statut – opracowany przez kol. Agnieszkę Myszk, zatwierdzony w dniu 17.07.2014 r. przez Walne Zebranie członkiń KGW w Chwaszczynie i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.09.2014 r.

 

Szczegółowe dokonania naszej organizacji przedstawiają się następująco:

 

Działania koła w okresie sprawozdawczym:

13-02-2014 – wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „CHŁOPI" na podstawie powieści Władysława Reymonta /12 osób/
07-03-2014 – spotkanie z okazji Dnia Kobiet w Restauracji Wanoga. Podczas spotkania wielu cennych porad udzieliły nam zaproszone dietetyczka i instruktorka fitnes.
14-03-2014 – wyjazd członkiń koła na wspólne tworzenie wielkanocnych pisanek z uczniami gdyńskiej szkoły salsy – Akademii Tańca i Ruchu „The Salsa Kings" /M.Cyrocka, T.Młyńska i M.Barzowska/
27-04-2014 – wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła dla dwumiesięcznika „Modna Gospodyni" – redaktor. Karolina Kasperek. Prezentacji koła dokonał zarząd, członkinie kółka hafciarskiego oraz zespół Kaszubki.
11-05-2014 – wycieczka 1-dniowa na przejazd koleją drezynową na trasie Kolbudy – Niestępowo /48 osób/.
12-06-2014 – wywiad dotyczący pracy i osiągnięć koła „Magazynu Kobiecego" – redaktor Ewa Wiśniewska. Prezentacji koła dokonał zarząd, przedstawicielki zespołu Kaszubki oraz kółka hafciarskiego.
13-16-06-2014 – wyjazd reprezentacji koła /zespół Kaszubki, przedstawicielki kółka hafciarskiego/ na Dolny Śląsk na Śląskie Święto Pieśni na Zamku Grodziec. Wyjazd odbył się na zaproszenie kasztelana zamku p. Zenona Bernackiego /20 osób/.
29-06-2014 – prezentacja koła podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /Grupa Kabaretowa/.
21-22-06-2014 – wyjazd reprezentacji koła /formacja taneczna, zespół Kaszubki, członkinie kółka hafciarskiego/ na VII Lubocheński Festiwal Masła w Lubochni w woj. łódzkim. Wyjazd miał miejsce na zaproszenie władz samorządowych powiatu tomaszowskiego i gminy Lubochnia oraz zaprzyjaźnionego z nami koła z Tarnowskiej Woli. Była to rewizyta – poprzedzona dwukrotną wizytą w Chwaszczynie koleżanek z Tarnowskiej Woli i Lubochni /28 osób/.
17-07-2014 – podsumowanie konkursu na najciekawszy ogród przydomowy pod hasłem „Więcej Owoców, Warzyw i Kwiatów". Laureatką konkursu została Teresa Secie.
19-20-07-2014 – udział członkiń koła w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie. Koło włączyło się również w organizację pielgrzymki.
23-29-07-2014 – wycieczka 7-dniowa na Ziemię Świętokrzyską /49 osób/.
26-07-2014 – przygotowanie poczęstunku i goszczenie uczestników pieszej pielgrzymki z Gdyni do Częstochowy. Poczęstunek przygotowano dzięki wsparciu miejscowych sponsorów oraz z udziałem naszego wkładu własnego.
31-08-2014 – włączenie się koła w organizację oraz w oprawę artystyczną V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /Formacja Taneczna, Grupa Kabaretowa, Zespół Kaszubki oraz Kółko Hafciarskie/.
13-14-09-2014 – wyjazd reprezentacji koła /Zespół Kaszubki, przedstawicielki Kółka Hafciarskiego oraz członkinie koła/ na IV Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu /34 osoby/.
28-09-2014 – prezentacja koła podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach /Formacja Taneczna, Grupa Kabaretowa, Kółko Hafciarskie/.
08-11-2014 – udział koła w XII Gminnym Turnieju KGW
18-11-2014 – przeprowadzenie warsztatów kulinarnych – „Poznajemy Kaszuby od Kuchni – zwyczaje i potrawy bożonarodzeniowe na Kaszubach"– w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni /9 osób/
28-11-2014 – wyjazd na koncert zespołu KOMBII - organizator UG Żukowo - /10 osób/.
17-12-2014 – udział reprezentantek koła w gminnym spotkaniu opłatkowym w UG Żukowo /M.Cyrocka i A.Nosel/.
19-12-2014 - Wigilia członkiń koła w Restauracji Wanoga.

 

Tak przedstawiają się dokonania koła w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014. Dokonując podsumowania nie można tez pominąć wkładu własnego członkiń koła, a mianowicie w przygotowaniu potraw i wypieków na turniej oraz spotkania wewnętrzne, a także zaangażowania w organizację i realizację wymienionych w sprawozdaniu wydarzeń.
W okresie sprawozdawczym członkinie naszego koła nadal rozwijały swoje pasje w działających w strukturach koła grupach, a są to:

 

Żeńska grupa wokalna "Kaszubki"
Skład zespołu KASZUBKI tworzą członkinie KGW Chwaszczyno. Obecnie zespół liczy – skład stały 15 pań + instruktor muzyczny oraz gościnnie 2 osoby. Spotkania robocze zespołu odbywają się raz w tygodniu w blokach 2 – 3 godzinnych Zespół w swoim repertuarze posiada utwory sakralne obejmujące okres całego roku liturgicznego oraz utwory świeckie – polskie i kaszubskie pieśni i piosenki ludowe oraz znanych twórców, a także powstałe specjalnie na potrzeby zespołu. Podczas występów poza regionem zespół dokonuje też mini prezentacji Kaszub, która zawiera kilka istotnych informacji o Kaszubach, o naszej odmienności i o bogatej kulturze. W roku 2014 zespół wzbogacił swój repertuar o kaszubskie utwory instrumentalne, a stało się to możliwe dzięki hojności darczyńców, którzy ufundowali nam dwa kaszubskie instrumenty ludowe – diabelskie skrzypce oraz burczybas włosowy. Ponadto w roku 2014 majątek zespołu powiększył się o planszę „Kaszubskie Nuty", niezbędną do wykonywania charakterystycznego i dość leciwego utworu o tym samym tytule.

 

Prezentacje zespołu KASZUBKI w okresie sprawozdawczym, tj. od 31.01.2014 r. do 31.12.2014 r.:
16- 02-2014 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.
16-02-2014 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Gdańsku – Osowej.
28-03-2014 – udział w oprawie muzycznej Mszy Św. w Chwaszczynie
02-04-2014 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich oraz mini prezentacja regionu w prywatnej szkole podstawowej im. Tony Halika w Redzie.
02-04-2014 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich w przedszkolu Przygoda w Redzie.
27-04-2014 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.
01-05-2014 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich w Gdańsku – podczas Wielkiego Festynu Rodzinnego, inaugurującego Dni Otwarte Funduszy Europejskich w woj. pomorskim, w 10-tą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Występ miał miejsce na zaproszenie Marszałka Województwa Pomorskiego p. Mieczyslawa Struka.
02-05-2014 – występ podczas XII Zjazdu Kaszubskich Śpiewaków – zjazdu chórów i zespołów kaszubskich zrzeszonych w Radzie Chórów Kaszubskich. Wydarzenie miało miejsce w Gniewinie.
18-05-2014 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.
18-05-2014 – oprawa muzyczna Nabożeństwa Majowego przy Krzyżu u p.Kreft w Chwaszczynie.
01-06-2014 – włączenie się zespołu w oprawę muzyczną sumy odpustowej w Wejherowie (uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego).
08-06-2014 - prezentacja zespołu podczas IX Spotkań Chóralnych w Dębogórzu.
15-06-2014 – występ zespołu podczas Śląskiego Święta Pieśni na Zamku Grodziec na Dolnym Śląsku. Zespół podczas imprezy prezentował się 3-krotnie. W repertuarze zespołu znalazły się pieśni i piosenki kaszubskie, utwory instrumentalne oraz mini prezentacja regionu.
21-06-2014 – występ zespołu podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim. Zespół wykonał pieśni piosenki kaszubskie. Zespół zaprezentował się też podczas wieczornego spotkania integracyjnego przygotowanego przez nasze koleżanki z Tarnowskiej Woli i Lubochni.
30-08-2014 – koncert pieśni i piosenek kaszubskich oraz wykonanie utworów instrumentalnych podczas Dożynek Gminy Przywidz.
31-08-2014 – występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie.
13-09-2013 - udział zespołu w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich w Licheniu. Przegląd odbywał się jako jedno z wydarzeń towarzyszących dla IV Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu.
19-10-2014 – oprawa muzyczna Kaszubskiej Mszy Św. w Gdańsku – Osowej.
29-11-2014 – występ podczas uroczystości jubileuszu urodzin członkini zespołu – jako upominek od koleżanek dla jubilatki. Wydarzenie miało miejsce w Kielnie.
13-12-2014 - występ podczas uroczystości jubileuszu urodzin członkini zespołu – jako upominek od koleżanek dla jubilatki. Wydarzenie miało miejsce w Chwaszczynie.

 

Pozostałe wydarzenia w życiu zespołu:
- uczestniczenie delegacji zespołu w obchodach jubileuszowych trzech członków Rady Chórów Kaszubskich /5-lecia Chóru „Strzelenka „ z Tuchomia, 10-lecia Zespołu Folklorystycznego „Nadolanie" z Nadola, 20-lecia Chóru „Lutnia" z Luzina/.
- przygotowanie poczęstunku i goszczenie chóru „Harmonia" z Żukowa, który zapewniał oprawę muzyczną wrześniowej kaszubskiej Mszy Św. w Chwaszczynie.

 

Kółko hafciarskie.
Obecnie w warsztatach haftu kaszubskiego uczestniczy 29 osób, z tego 7 pań należy do KGW w Chwaszczynie. Wśród uczestniczek warsztatów znajdują się osoby o różnym stopniu zaawansowania w znajomości sztuki haftu - do doświadczonych hafciarek – co bardzo cieszy – w roku 2014 dołączyła większa grupa początkujących. Spotkania warsztatów hafciarskich odbywały się w minionym okresie w każdy poniedziałek w blokach 4-godzinnych. Podczas zajęć uczestniczki warsztatów projektowały nowe wzory i wykonywały prace z motywami haftu kaszubskiego. We wzornictwie korzystały z bogactwa motywów różnych szkół kaszubskich, jednak główną inspiracją była szkoła żukowska. Poza pracami z motywami kaszubskimi, uczestniczki warsztatów – indywidualnie – wykonują też prace w różnych technikach i o dowolnym wzornictwie.

 

Prezentacje dorobku uczestniczek warsztatów w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014 r.:
11-04-2014 – udział przedstawicielek kółka hafciarskiego w programie „Gość Dnia" gdańskiego ośrodka TVP /A.Barsowska i S.Rzeszewicz/.
27-04-2014 – ekspozycja prac na potrzeby prezentacji koła dla czasopisma kobiecego „Modna Gospodyni".
10-06-2014 – ogłoszenie wyników XIX Konkursu Haftu Kaszubskiego w Linii – swoje prace do konkursu zgłosiło 10 uczestniczek warsztatów haftu w Chwaszczynie. Zgłoszone do oceny prace po zakończeniu konkursu w Linii były /wraz z pracami wszystkich uczestników/ trafiły na pokonkursową wystawę w Żukowie.
12-06-2014 – ekspozycja prac na potrzeby prezentacji koła dla czasopisma „Magazyn Kobiecy"
15-06-2014 – ekspozycja prac podczas Śląskiego Święta Pieśni na Zamku Grodziec na Dolnym Śląsku.
21-06-2014 – ekspozycja prac podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim.
31-08-2014 – ekspozycja prac podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie.
13-09-2014 – udział w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła w Licheniu – konkurs odbywał się w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu.
28-09-2014 – ekspozycja prac podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach.

 

Uczestniczki warsztatów przekazały też swoje prace na wystawy w miastach partnerskich gminy Żukowo – do Saint Junien /Francja/ i Wendelstein /Niemcy/.
Ponadto uczestniczki warsztatów brały udział w wyjeździe do miejscowości Cieciorka na Kociewiu (na zaproszenie p. Janiny Imos).

 

Grupa kabaretowa
Skład grupy kabaretowej chwaszczyńskiego KGW tworzy 7 osób. W roku 2014 repertuar grupy, cieszył się sporym zainteresowaniem i przedstawiany był w różnych zakątkach Kaszub.

 

Prezentacje grupy kabaretowej w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014 r.:
29-06-2014 – występ podczas XX Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej w Gościcinie /zaprezentowano trzy skecze/.
31-08-2014 – występ podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie /prezentacja dwóch scenek/.
28-09-2014 – występ podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach.
27-11-2014 – prezentacja podczas imprezy prywatnej /jubileusz urodzin/ w Szymbarku.

 

Formacja taneczna
Formacja taneczna KGW Chwaszczyno liczy 15 osób /członkiń koła/ + instruktor tańca. Jej powstanie było ściśle związane z wprowadzeniem do turniejowych konkurencji tanecznej. Grupa zadebiutowała – z sukcesem - w 2010 r. Kolejne lata -również bardzo udane - przynosiły coraz to większe zainteresowanie tańcem wśród członkiń koła, a także zapotrzebowanie na prezentacje grupy w środowisku lokalnym. W związku z tym, w roku 2014 zorganizowano warsztaty taneczne dla zainteresowanych pań. Grupa ta w grudniu sformalizowała się, tworząc formację taneczną ROSA /róża/.

 

Prezentacje formacji tanecznej w okresie od 31.01.2014 do 31.12.2014 r.:
21-06-2014 – występ formacji podczas VII Lubocheńskiego Festiwalu Masła w Lubochni w woj. łódzkim.
31-08-2014 – prezentacja podczas V Festynu Kaszubskiego w Chwaszczynie.
31-08-2014 – występ podczas Festynu Kaszubskiego w Baninie.
28-09-2014 – prezentacja podczas VII Targów Organizacji Pozarządowych Powiatu Kartuskiego „Witaj Jesień" w Kartuzach..
08-11-2014 – reprezentowanie KGW Chwaszczyno w turniejowej rywalizacji w konkurencji taniec oraz prezentacja dwóch układów tanecznych poza konkursem.

 

W roku 2014 działalność stowarzyszenia została niejednokrotnie zauważona i doceniona wyrazem czego są przyznane nam wyróżnienia i nagrody, a mianowicie:
• I miejsce dla formacji tanecznej koła w konkurencji „taniec" XII-go Gminnego Turnieju KGW w Żukowie.
• III miejsce dla zespołu KASZUBKI w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych z Terenów Wiejskich w Licheniu.
• I miejsce z wyróżnieniem przyznanym przez Pierwszą Damę p. Annę Komorowską dla pani Katarzyny Korycińskiej z Gdańska /uczestniczki chwaszczyńskich warsztatów/ w XIX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii.
• III miejsce dla Pań Anny Barsowskiej i Wandy Krzymińskiej w XIX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii.
• wyróżnienie dla pani Marii Dunst XIX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii.
• I miejsce w XIX Konkursie Haftu Kaszubskiego w Linii przyznano również jednej z młodszych uczestniczek warsztatów haftu w Chwaszczynie, startującej w konkursie w kategorii dzieci szkoły podstawowej – Weronice Czerniawskiej, uczennicy SP w Chwaszczynie.
• I miejsce dla Kółka Hafciarskiego w Ogólnopolskim Konkursie Rękodzieła Artystycznego w Licheniu – gdzie ocenie jury podlegała cała przygotowana przez hafciarki ekspozycja.

 

Tak wielka aktywność koła była możliwa dzięki pozyskanym na rok 2014 grantom z otwartego konkursu na realizację zadania publicznego „Rozwój Kultury i Sztuki w Gminie Żukowo" w zakresie:

• Prowadzenie i instruktaż żeńskiej grupy wokalnej KASZUBKI
• Prowadzenie i instruktaż zajęć kółka hafciarskiego
• Prowadzenie i instruktaż warsztatów tanecznych
• Wznowienie nakładu folderu /w ilości 700 egz./ podsumowującego 55-lecie KGW Chwaszczyno.

 

Wszystkie zawarte w sprawozdaniu informacje oraz wiele więcej wiadomości z życia Koła znajdują się na stronie internetowej www.kgw.chwaszczyno.pl do korzystania z której serdecznie zapraszamy.